Izba Komornicza w Rzeszowie

Asesura komornicza

Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie wskazuje, iż zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych – wniosek o powołanie
na stanowisko asesora składa się do prezesa właściwego sądu apelacyjnego.

Do wniosku o powołanie na asesora komorniczego należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Odpis uchwały Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego w sprawie ustalenia wyniku egzaminu komorniczego (poświadczony notarialnie) – art. 129 ustawy o komornikach sądowych.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych prawniczych (poświadczony notarialnie) – art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy o komornikach sądowych.
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy
  o komornikach sądowych.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – art. 11 ust. 1 pkt
  2 ustawy o komornikach sądowych.
 5. Oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe – art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o komornikach sądowych.
 6. Oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy
  o komornikach sądowych..
 7. Oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – art. 130 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych.
 8. Oświadczenie wnioskodawcy, że nie toczyło się i nie toczy przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne – art. 130 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych.
 9. Zaświadczenie o odbyciu aplikacji komorniczej – art. 11 ust. 1 pkt 8 ustawy
  o komornikach sądowych.
 10. Kwestionariusz osobowy.
 11. Dane osobowe do celów realizacji zapisu art. 131 ust., 1 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych – zasięgnięcia informacji z KRK.
 12. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej
  w wysokości 10 zł na konto: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, PKO BP S.A. O/RZESZÓW 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.
 13. Oświadczenie komornika o chęci zatrudnienia w kancelarii w charakterze asesora komorniczego.
 14. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla asesorów komorniczych dostępną na stronie BIP Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w zakładce Ochrona danych osobowych.
 15. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory dokumentów do pobrania :

Strefa komornika i asesora