Izba Komornicza w Rzeszowie

RODO

Administratorem danych osobowych jest Izba Komornicza w Rzeszowie, której siedziba mieści się przy ul. Króla Stanisława Augusta 29 w Rzeszowie.

Dane kontaktowe dla celów cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

Inspektor ochrony danych osobowych: Mikołaj Ryzop

adres e-mail: m.ryzop@dpag.pl

adres: ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa

Izba Komornicza w Rzeszowie otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na samorząd przez Krajową Radę Komorniczą, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Izbą Komorniczą w Rzeszowie korespondencji.

Izba Komornicza w Rzeszowie pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności komorników, wierzycieli, dłużników, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych, , jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria Komornicza wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od Izby Komorniczej w Rzeszowie przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

Przepisy prawne określają także zasady przetwarzania danych osób, w tym ich wizerunku na potrzeby prowadzonego postępowania i/lub bezpieczeństwa

Izba Komornicza w Rzeszowie w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Izba Komornicza w Rzeszowie może wymagać innych danych niezbędnych np. na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Izby Komorniczej w Rzeszowie.

Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Izby Komorniczej w Rzeszowie lub jeżeli Izba Komornicza w Rzeszowie posiada dane osobowe powierzone nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgodny, informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Izba Komornicza w Rzeszowie może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Izby Komorniczej w Rzeszowie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez Izbę Komorniczą w Rzeszowie
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.

Strefa komornika i asesora