Informacje

Dokumenty do wniosku o powołanie na stanowisko asesora komorniczego

Poniżej publikujemy wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o powołanie na stanowisko asesora komorniczego. Przedmiotowy wniosek z załącznikami należy skierować do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

 1. Odpis uchwały Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego w sprawie ustalenia wyniku egzaminu komorniczego (poświadczony notarialnie),
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (poświadczony notarialnie),
 3. Ankieta personalna ze zdjęciem (wzór ankiety personalnej do pobrania),
 4. Życiorys lub CV własnoręcznie podpisane,
 5. Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy (nie starsze niż 6 miesięcy) o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków asesora komorniczego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia),
 6. Oświadczenie o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.) opatrzone klauzulą zawartą w art. 12 ust. 1a powołanej ustawy; oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór oświadczenia do pobrania),
 7. Zaświadczenie o niekaralności (aktualne),
 8. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 0/100) na konto: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, PKO BP S.A. O/RZESZÓW 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423,
 9. Oświadczenie komornika o chęci zatrudnienia w kancelarii w charakterze asesora komorniczego.


Podstawa prawna:

art. 32 ust. 1, ust. 2, ust. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.)

Kolokwium poprawkowe dla aplikantów

Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie uprzejmie informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2017 r., godz: 09:00 w siedzibie Izby Komorniczej w Rzeszowie, ul. Króla Stanisława Augusta 29, 35-210 Rzeszów - odbędzie się dodatkowe kolokwium poprawkowe pisemne dla aplikantów komorniczych II roku oraz w dniu 21 kwietnia 2017 r., godz: 14:00 odbędzie się dodatkowe kolokwium poprawkowe ustne dla aplikantów komorniczych II roku.

Program szkolenia aplikantów na 2017 rok

Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie publikuje poniżej program szkolenia aplikantów komorniczych na 2017 rok.

Pobierz plan

 

 

ZAMÓWIENIE IDENTYFIKATORA DLA KOMORNIKA, ASESORA, APLIKANTA

Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie publikuje wniosek, który należy wypełnić (część A) w celu złożenia zamówienia identyfikatora dla komornika sądowego, asesora komorniczego oraz aplikanta komorniczego. Prosimy o kierowanie wniosków na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Jednocześnie informujemy, że do wniosku należy dołączyć zdjęcie w formie elektronicznej, zgodnie z poniżej przedstawionymi wymaganiami:

 1. Minimalne wymiary (szerokość x wysokość): 420x525px, sugerowane: 480x640px
 2. Proporcje wysokości względem szerokości muszą mieścić się w zakresie 1,25-1,34
 3. Rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 200Kb
 4. Dopuszczalne formaty zdjęć to: jpg, jpeg.

Do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie identyfikatora dla komornika - tutaj 
 2. Wniosek o wydanie identyfikatora dla asesora lub aplikanta - tutaj

NOWE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie informuje, iż nastąpiła zmiana bieżącego rachunku bankowego oraz rachunków pomocniczych Izby Komorniczej w Rzeszowie.
W związku z powyższym proszę o przekazywanie wpłat na nowe rachunki bankowe:

1) PBS Bank Podkarpacki Bank Spółdzielczy Odział w Rzeszowie
34 8642 1126 2012 1143 6298 0002
rachunek główny Izby Komorniczej w Rzeszowie oraz składki na potrzeby samorządu komorniczego przekazywane miesięcznie przez członków Izby Komorniczej
w Rzeszowie;

2) PBS Bank Podkarpacki Bank Spółdzielczy Odział w Rzeszowie
07 8642 1126 2012 1143 6298 0003

rachunek pomocniczy Izby Komorniczej w Rzeszowie - składki przekazywane do PZU Życie S.A. w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego;

3) PBS Bank Podkarpacki Bank Spółdzielczy Odział w Rzeszowie
77 8642 1126 2012 1143 6298 0004

rachunek pomocniczy Izby Komorniczej w Rzeszowie - składki dodatkowe w kwocie 30,00 zł przekazywane miesięcznie przez członków Izby Komorniczej w Rzeszowie.

W celu uniknięcia nieprawidłowości Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie prosi
o zwrócenie szczególnej uwagi na nowe numery rachunków bankowych Izby Komorniczej w Rzeszowie oraz o właściwe sporządzanie przelewów na wyżej wymienione konta.

Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie

Icon 01

Izbę Komorniczą w Rzeszowie tworzą komornicy prowadzący kancelarię w okręgu Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, który obejmuje obszar właściwości Sądów Okręgowych: w Rzeszowie, w Krośnie, w Przemyślu oraz w Tarnobrzegu.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie, Strzyżowie.

Sąd Okręgowy w Krośnie obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku oraz Sanoku.

Sąd Okręgowy w Przemyślu obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu, Przeworsku.

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Kolbuszowej, Mielcu, Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu.

Izbę Komorniczą w Rzeszowie reprezentuje Rada Izby Komorniczej.

Komornik nie dostanie całej renty za zasługi dla kraju

Icon 02

Renta specjalna przyznana przez premiera nie podlega zwykłym zasadom egzekucji komorniczej

Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2011 r. (III UZP 2/10) w sprawie działacza wolnościowego, którego zasługi zostały uznane przez premiera w 2009 r.

Opozycjonista od 2006 r., pobierał także wcześniejszą emeryturę. Miesiąc po tym, jak premier przyznał ubezpieczonemu świadczenie specjalne, ZUS, który już wcześniej potrącał z jego emerytury pieniądze dla komornika, zabrał mu także nowo przyznane świadczenie. Wtedy ubezpieczony odwołał się do sądu, twierdząc, że renta wyjątkowa przyznana przez premiera ma charakter samoistny i powinna podlegać egzekucji komorniczej jako oddzielne świadczenie. Dzięki temu część tej renty zostałaby w jego kieszeni.

W myśl art. 141 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, w razie potrącania przez ZUS należności z wypłacanych przez zakład świadczeń wolna od egzekucji jest kwota odpowiadająca połowie najniższej emerytury, czyli 353,15 zł.

Gdy sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, sędziowie na rozprawie 20 stycznia 2011 r. podjęli uchwałę, z której wynika, że świadczenie specjalne przyznane przez premiera, np. za zasługi dla państwa, podlega oddzielnej egzekucji komorniczej.

SN uznał, że w myśl art. 82 ustawy emerytalnej premier może przyznać rentę lub emeryturę specjalną na warunkach i w wysokości innych niż określone w tej ustawie. Jest to świadczenie specjalne, finansowane z budżetu państwa, a nie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma ono także charakteru roszczeniowego.

Jego osobny charakter podkreśla fakt, że renta przyznana przez premiera jest świadczeniem, które może być pobierane razem z emeryturą czy rentą przyznaną przez ZUS. Nie stosuje się do niej przepisów o zbiegu prawa do dwóch świadczeń z ZUS.

To świadczenie może także zostać odebrane przez np. kolejnego premiera, który będzie innego zdania co do zasadności jego przyznania.

Umiejscowienie tych przepisów obok innych – dających prezesowi ZUS prawo do przyznawania rent specjalnych osobom, którym np. brakuje stażu ubezpieczeniowego, ale rządzących się ogólnymi zasadami, dotyczącymi pozostałych świadczeń z ZUS, wynika jedynie ze względów technicznych.

"Za zaległości w egzekucji odpowiada przestarzałe prawo, a nie komornicy"

Icon 03

Prowadzone są prace nad przekazaniem urzędom skarbowym kompetencji do ściągania grzywien. Czy to oznacza, że komornicy sobie z tym nie radzą?

Wskazane należności były już ściągane w drodze egzekucji administracyjnej. Zostały jednak przekazane komornikom. Wówczas uznano bowiem, że droga egzekucji sądowej będzie szybsza i sprawniejsza. Ponadto, należy pamiętać, że ocena w tym zakresie nie może być prowadzona w oderwaniu od rodzaju sprawy. To są specyficzni dłużnicy oraz specyficzne sprawy. Chodzi o grzywny, które zostały nałożone w postępowaniu karnym. Dłużnicy ich nie płacą, pomimo grożącej im za to kary aresztu. Skuteczność w tym przypadku nie będzie zatem na pewno taka jak w przypadku należności podatkowych, które w większości są przedmiotem egzekucji administracyjnej. Ten projekt może także spowodować duże obciążenia dla budżetu państwa. Egzekucje w całości sfinansuje bowiem Skarb Państwa. Ponadto, wierzyciel w przypadku skutecznej egzekucji administracyjnej otrzymuje mniej. Z sumy wyegzekwowanej należy bowiem potrącić opłatę komorniczą w wysokości 5 proc.

Czy zauważa pan potrzeby reform w procesie szkolenia aplikantów komorniczych?

Model aplikacji komorniczej wymaga zmian polegających na rozszerzeniu programu o elementy z prawa karnego, podatkowego itp., tak aby wprowadzić pełną zamienność zawodów prawniczych. Dobry komornik powinien mieć możliwość przejścia do zawodu radcy prawnego czy adwokata. Obecnie takiej możliwości nie ma. Jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Należy jednak dążyć do pełnej zamienności zawodów prawniczych, aby do środowiska komorniczego trafiali najlepsi prawnicy. Nie zachęca do tego bowiem perspektywa wykonywania zawodu komornika do końca życia. Obecnie adwokatem czy radcą prawnym może zostać osoba pracująca przez pięć lat w sekretariacie w kancelarii. Komornikiem można natomiast być przez wiele lat, a mimo to zdarzają się przypadki, że w celu wykonywania jednego z tych zawodów trzeba od początku odbywać aplikację.

Czy oznacza to, że obecnie jest za mało komorników?

Nie spotkałem się z opinią, że dostęp do pomocy komorniczej jest utrudniony. Nie oznacza to, że nie należy tworzyć nowych kancelarii. Powinno się jednak zakładać je tam, gdzie rzeczywiście istnieje taka potrzeba. Niestety w stanowisku Ministerstwa Sprawiedliwości widzę totalny chaos. Z jednej strony zakłada ono bowiem tworzenie kancelarii wedle potrzeb. Równocześnie jednak w periodyku Ministerstwa Sprawiedliwości wskazano, że będzie przybywać 100 komorników rocznie. Ja jestem przeciwny takiemu automatyzmowi. Nikt nie jest bowiem w stanie przewidzieć, w jakim regionie kraju zaistnieje konkretna potrzeba zwiększonej liczby komorników. Coraz więcej jest przypadków, że Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje utworzenie kancelarii, a prezesi sądów bronią się przed tym poprzez negatywne zaopiniowanie takich wniosków.

A co z ustawą o komornikach? Była ona przecież nowelizowana wielokrotnie.

Ustawa o komornikach zdecydowanie jest niespójna. Doprowadziła do tego zbyt duża liczba nowelizacji. Praca nad nową ustawą jest więc obecnie koniecznością. Należałoby zmienić zasady powoływania oraz odwoływania zastępstwa komorników. Instytucja miarkowania opłat egzekucyjnych w obecnym kształcie również jest wadliwa.

Samorząd sam musi archiwizować akta

Icon 04

Nałożony przed pięciu laty na komorników obowiązek archiwizowania akt zakończonych egzekucji jest zgodny z konstytucją

Zdecydował tak Trybunał Konstytucyjny (sygnatura akt K 20/08).

Wcześniej nie było tego problemu, gdyż komornicy byli pracownikami szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, a archiwizowanie akt należało do sądów. Tymczasem status komorników ewoluował. Ich kancelarie działają na własny rachunek. Stały się niemal prywatnymi firmami, choć zajmują się działalnością publiczną.

W tej sytuacji w noweli do ustawy o komornikach (art. 37b) nałożono na Krajową Radę Komorniczą obowiązek przechowywania akt komorniczych, zaliczając je do państwowego zasobu archiwalnego, a archiwum KRK włączono do państwowej sieci archiwalnej.

Wiąże się to z dużymi wydatkami. Jak powiedział „Rzeczpospolitej” Jarosław Świeczkowski, prezes KRK, roczny koszt tego przedsięwzięcia to 1,4 mln zł. Do tego dochodzą koszty budowy odpowiednich hal. Pierwsza za 4 mln zł jest już niemal pełna, więc musi powstać następna.

Zdaniem komorników te ciężary są zbytnią ingerencją w w prawa majątkowe samorządu. Występujący w imieniu Sejmu poseł Stanisław Rydzoń przypomniał jednak, że nowela została wprowadzona na wniosek komorników, a ich samorząd nie oponował. Koszty archiwizowania i tak ponoszą dłużnicy, uiszczając opłaty komornicze.

Trybunał przychylił się do tej argumentacji. Uznał, że przetrzymywanie akt jest ściśle związane z pracą komorników i nie jest nadmierną ingerencją w samorząd.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookies. W celu uzyskania informacji czym są ciasteczka [cookies] i jak nimi zarządzać, wejdź na stronę Wikipedii.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Ciasteczka są wykorzystywane w celach statystycznych oraz do obsługi sesji.