Izba Komornicza w Rzeszowie

Aplikacja komornicza

Wykaz dokumentów wymaganych przy wpisie na listę aplikantów komorniczych

 1. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych.
 2. Aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie z treścią art. 88 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych, do wniosku o wpis na listę aplikantów komorniczych załącza się informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku) uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej. W przypadku uzyskania aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do akt osobowych kandydata należy dołączyć informatyczny nośnik danych (pamięć USB, płyta CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formacie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Departament wskazuje, że wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na swojej stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web.
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 88 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych). Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzurę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ( art. 88 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych).
 4. Oświadczenie kandydata, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o komornikach sądowych).
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych).
 6. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych).
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o komornikach sądowych).
 8. Dokumentacja związana z egzaminem wstępnym na aplikacje komorniczą, zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych:
 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. życiorys;
 4. kopia dokumentu potwierdzająca ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;
 5. zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków aplikanta komorniczego wydane przez lekarza medycyny pracy;
 6. dowód uiszczenia opłaty za udział w egzaminie wstępnym;
 7. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 8. wskazanie adresu poczty elektronicznej kandydata do doręczeń, a w przypadku jego braku

– oświadczenie o nieposiadaniu takiego adresu;

 1. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego;
 2. oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

9. Zgoda patrona dotycząca zatrudnienia kandydata na stanowisku aplikanta komorniczego na czas trwania aplikacji komorniczej.

Ponadto,

 1. dokument potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej (np. odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub odpis dyplomu ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, itp.), (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy o komornikach sądowych),
 2. test wraz z kartą odpowiedzi,
 3. uchwała komisji egzaminacyjnej ustalająca wynik egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą wraz z dokumentem potwierdzającym jej doręczenie przez komisję egzaminacyjną.

Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych oraz wszystkie oświadczenia kandydata powinny być podpisane.

Termin składania wniosków o wpis na listę aplikantów – 30 listopada 2019 r.

Strefa komornika i asesora

Zaloguj się używając środowiskowych danych uwierzytelniających